English |   | 
تقویم شمسی   18:16 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links

كارشناسي ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشكي مجازي:

رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی از مقولات بین رشته ای و مجموعه ای از روشها و دستورالعمل هایی است که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در فرآیندهای آموزش پزشکی بکار گرفته می شود. دانش آموختگان این رشته با فراگیری اصول آموزش و طراحی مدل ها و فرآیندهای آموزشی براساس تکنولوژیهای موجود، ضمن ارتباط با صاحبنظران در گروههای مختلف آموشی در علوم پزشکی، به منظور کاربرد تکنولوژی در فرآیند یادگیری، یاددهی، انتقال دانش و مشارکت در تبدیل دانش به فناوری توانمندیهای خود را در اختیار جامعه دانشگاهی و مردم قرار خواهند داد. این رشته با تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و مدیکال تکنولوژی (MT) متفاوت است. با در نظر گرفتن ماهيت خاص اهداف و مخاطبان این رشته و با تكيه بر توانمندهاي گروه "یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشكي" دانشکده مجازی، با همکاری گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی بصورت توامان اقدام به پذیرش این رشته برای اولین بار نموده است.

در ارائه اين رشته سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد. بدیهی است تحصیل به شیوه ترکیبی با توجه به ماهیت خاص رشته، منجر به درک عمیق تر و کسب تجربه منحصر به فرد در یادگیرندگان این رشته خواهد شد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.

 

نحوه ارائه برنامه:

اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در چند بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص مي شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.

 

ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

الف- شرايط عمومي:

داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي و سلامت روان به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.

تبصره 1: موارد معلوليت كه با كار با كامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند.

 

ب- شرايط اختصاصي:

1- وضعيت تحصيلي:

 1-قبولی در آزمون ورودی مطابق با شرایط و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2-دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر و مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی بالینی، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غیر درمانی ) بیمارستانی مشغول بکار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این مرکز می بایست مورد تائید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.

 

2- وضعيت وظيفه عمومي:

1-2) تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

2-2) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد.

 

3- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

1-3) تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان منافاتي ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

2-3) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان نخواهد شد.

 

4- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با ساير رشته ها:

1-4) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد.

تذكر: داوطلبان نمي توانند در يك رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر دو نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

تبصره 2: هر گونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعكس ممنوع است.

 

5- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با اشتغال:

 1-5) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با اشتغال دانشجويان وجود ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

 

6- تعهدات:

 پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشكي تهران نخواهند داشت.

 

7- نحوه پذيرش:

این رشته برای اولین بار در سال 95 مصوب گردیده و پذیرش دانشجو به صورت متمرکز از طریق کنکور سراسری می باشد. ظرفيت پذيرش در اين رشته 8 نفر است.

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.