English |   | 
تقویم شمسی   8:05 شنبه 28 مهر ماه، 1397   
Skip Navigation Links

 

بسمه تعالی

مرور تدریس توسط همگنان

مقدمه

یادگیری الکترونیکی به عنوان پدیده ای نو در آموزش، روز به روز گسترش بیشتری می یابد و با توسعه طراحی سیستم های یادگیری ترکیبی(حضوری و مجازی) و پیچیده شدن اجزاء و تعاملات در این سیستم ها، کیفیت آموزش های مجازی در حال ارتقاء بوده و توقع دانشجویان و سایر ذینفعان از این رویکرد آموزشی افزایش یافته است. در همین راستا، نیاز به رویکردی حرفه ای برای ارزشیابی و تضمین کیفیت آن بیش از پیش حس می شود.

در همین رابطه دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی کشور جهت ارتقاء کیفیت رشته های مجازی ارائه شده در دانشکده،  اقدام به طراحی برنامه مرور تدریس توسط همگنان (peer review of teaching) به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت عملکرد آموزش اعضای هیأت علمی نموده است.

تعریف

مرور همگنان  به مفهوم ارزیابی عملکرد یا محصولات یک فردحرفه ای (professional) توسط سایر افراد حرفه ای است. مرور همگنان مدتهاست به عنوان روشی شناخته شده و پذیرفته شده در بخش پژوهش برای ارزیابی خارجی و تضمین کیفیت فعالیتها و مقالات پژوهشی به کار می رفته است.  در حوزه  آموزش، مرور تدریس توسط همگنان به عنوان روشی کیفی از جمله اجزاء مهم سیستم جامع ارزیابی و ارتقاء تدریس بوده و در کنار روش های کمی، برای قضاوت در مورد کیفیت تدریس و مناسب بودن فعالیت های یاددهی-یادگیری الزامی بوده و از جمله وظایف دپارتمان های آموزشی است.

روش اجرا

روش اجرای فرایند مرور تدریس توسط همگنان در منابع به شکلی یکسان تعریف نشده و روش منحصر به فردی ندارد،  بلکه توسط طیفی از روشهای هم خانواده اجرا می شود. مدل مورد استفاده در دانشکده مجازی به شرح زیر می باشد:

ü       مرحله قبل از مشاهده: در این مرحله هماهنگی با مدیر گروه در نیمه اول ترم صورت می گیرد تا با برنامه ریزی و آمادگی مدرسان مسئول درس، در پایان نیمه اول ترم جلسه مرور همگنان با حضور مدیر دفتر توسعه دانشکده مجازی، مدیر گروه و کلیه مدرسان مسئول درس برگزار گردد.

ü       مرحله مشاهده سامانه آموزشی:  با حضور کلیه مدرسین هر رشته در هر نیمسال گروه در حضور مدیر گروه مربوطه و مدیر دفتر توسعه دانشکده مجازی پانل درس هر استاد در سامانه نماد توسط خود وی یا مدرس همکار، نمایش داده شده و وی در خصوص چگونگی ارائه درس مجازی با توجه به طرح دوره و الزامات دانشکده مجازی توضیح می دهد.  پس از آن توسط حاضرین در جلسه بازخوردهای لازم جهت بهبود کیفیت آموزش الکترونیکی  ارائه می شود. صورتجلسه تفصیلی  در این خصوص تهیه می شود. همچنین  فرم های ارزیابی تأثیر جلسه مرور همگنان توسط شرکت کنندگان تکمیل می شود.

ü       مرحله بعد از مشاهده: تحلیل محتوای صورتجلسات تفصیلی صورت گرفته و نتایج ارزیابی شرکت کنندگان از جلسه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در صورت نیاز اقدام مقتضی انجام میشود. به علاوه در اولین جلسه بعدی،  اقدامات و تغییرات صورت گرفته پیگیری می شود.

  وضعیت استقرار

برنامه مرور تدریس توسط همگنان  به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت عملکرد آموزش اعضاء هیأت علمی در شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دانشکده مجازی تدوین شده و در تاریخ 5/9/ 92 در شورای آموزشی دانشکده  و 13/2/93 در شورای آموزش دانشگاه مصوب گردید. این برنامه از آن زمان تا کنون به مدت 8 ترم تحصیلی استقرار یافته است.

منابع علمی برای مطالعه بیشتر

1- American Historical Association. Perspective on History; American Association for Higher Education Encourages Peer Review of Teaching. Available at:

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/april-1995/american-association-for-higher-education-encourages-peer-review-of-teaching

2- Fernandez, Charles E .Peer Review of Teaching. The Journal of Chiropractic Education. 2007, 21(2): 154–161

3- Gutknecht-Gmeiner, Maria. Peer Review in Education. Available at:

http://www.peer-review-education.net/calimero/tools/proxy.php?id=12341

4 - Harris et al. Peer Review of Teaching in Australian Higher Education. University of Wollongong; 2008

5- Irby, David. Evaluating Instruction in Medical Education. Journal of Medical Education.  1983; 58 (11): 844-49

6- Office of instruction and Assessment. Peer Review of Online Teaching. Arizona Board of Regents, 2014.

7-  Quinlan, Kathleen M. Faculty Perspectives on Peer Review.  Thought & Action. 1995; 11 (2): 5-22

8- Ruhe, Valerie and Zumbo, Bruno. Evaluation in distance education and e-learning. The Guilford Press. 2009

9- Sachs, J and Parsell, M. Peer Review of Learning and Teaching in Higher Education. Springer. 2014

10- Speer, Sandra. Peer evaluation and its blurred boundaries in Initial Vocational Education and Training.  Evaluation; 2010: 16(4) 413–430. 

 11 - Sullivan, Peter et al. Peer observation of teaching as a faculty development tool. BMC Medical Education. 2012. 12:26

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            
 
 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.