English |   | 
تقویم شمسی   0:39 پنجشنبه 31 خرداد ماه، 1397   
Skip Navigation Links

 

فراخوان پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد  

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مجازی 

در دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال 1392

 

 

 

 

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قطب علمی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی، همواره در ارائه برنامه هاي آموزشي نوين پيشگام بوده است. این دانشکده در راستای رسالت خود اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی، كارشناسي ارشد و PhD به طور مشترک با سایر دانشکده های دانشگاه نموده است و به کیفیت آموزش با بهره گیری از بستر توانمند هيات علمي مجرب دانشگاه و اصول علمی طراحی آموزش الکترونیکی اهتمام جدی ورزیده است.

در این راستا دانشکده پیراپزشکی دانشگاه به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین دانشکده پیراپزشکی کشور برای راه اندازی رشته کارشناسی ارشد کتابداری مجازی به طور مشترک با دانشکده مجازی پیشگام شده است.

 

كارشناسي ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي مجازي:

 

با توجه به اهميت رشته كارشناسي ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي، ماهيت خاص رشته تحصیلی و با تكيه بر توانمندي گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي دانشگاه، این رشته به شيوه مجازی برای اولین بار ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه نيمه حضوري سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، فراهم آيد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.


نحوه ارائه برنامه:


اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص مي شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان آموزش از دور موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.


ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

 

الف- شرايط عمومي:

 

داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي و سلامت روان به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.

تبصره 1: موارد معلوليت كه با كار با كامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند.

 

ب- شرايط اختصاصي:

 

1- وضعيت تحصيلي:

 

1-1) دارندگان مدرك کارشناسی کلیه رشته ها مجاز به شركت در آزمون هستند.

تبصره 1: دارندگان گواهي اتمام دوره و مدارك معادل مجاز به شركت در اين آزمون نمي باشند.

تبصره 2: در صورتي كه در هر مرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعلام نتايج و تحصيل، عدم صحت مدارك ارائه شده توسط داوطلب مشخص شود، از ادامه تحصيل وی جلوگيري خواهد شد.

2-1) دانشجويان ترم آخر تنها در صورتي كه حداكثر تا 31/6/1392، فارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.


2- وضعيت وظيفه عمومي:

 

1-2) تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

2-2) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد.

 

3- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

 

1-3) تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

2-3) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان نخواهد شد.


4- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با ساير رشته ها:

 

ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد.

تذكر: داوطلبان نمي توانند در يك رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر دو نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

تبصره 2: هر گونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعكس ممنوع است.

 

5- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با اشتغال:

 

ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با اشتغال دانشجويان وجود ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

 

6- تعهدات:

 

پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشكي تهران نخواهند داشت.


7- نحوه پذيرش:

 

1-7) آزمون ورودي حضوري و به صورت غيرمتمركز توسط آموزش دانشگاه برگزار مي شود.

2-7) آزمون به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود:

الف) آزمون مرحله اول كتبي و بصورت تستي چهار گزينه اي برگزار مي شود. در اين مرحله 2 برابر ظرفيت رشته پذيرش مي شوند.

ب) آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهي است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امكان پذير نخواهد بود.

كسب حداقل نمره تعيين شده در هر يك از دو مرحله آزمون الزامي است. نمره نهايي آزمون شامل 55% امتياز مرحله اول و 45% امتياز مرحله دوم خواهد بود.

3-7) داوطلبان لازم است توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL را داشته باشند.

تبصره 1: داوطلباني كه در مرحله آزمون كتبي پذيرفته مي شوند، بايد در آزمون توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد سه مهارت فوق همزمان با مرحله دوم شركت نمايند. ملاك قبولي در اين آزمون كسب حدنصاب لازم است.
تبصره 2: نمره آزمون كامپيوتر در تعيين نمره نهايي داوطلبان منظور نمي شود و براي ورود به دوره كسب حداقل نمره اين آزمون شرط ورود است.

 

4-7) منابع آزمون به شرح زير است:

 

درس                       

مرجع

دانش کتابداری (ضريب 3)

فتاحی، رحمت ا.. و طاهری، مهدی. فهرستنویسی: اصول و روش ها. آخرین ویرایش

رها دوست، فاطمه. فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی. آخرین ویرایش

-Anne M. Mitchell and Brian E. Surrat . Cataloging and organizing digital resources: manual for librarians. Latest edition

-American Library Association and CLA .Anglo American cataloging Rules. Latest edition

-Edward Ewans. Management basics for information professions. Latest edition

-David Haynes. Metadata for information management and retrieval. Latest edition

-U.S. National Library of Medicine. Medical Subject Heading. www.nlm.nih.gov/mesh

-U.S. National Library of Medicine. NLM classification. www.nlm.nih.gov/class

-U.S. National Library of Medicine. Pub med. www.ncbi.nlm. gov/pubmed

- پایگاه های اطلاعاتی مهم و معتبر مورد استفاده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مقالات مندرج در نشریات علمی و پژوهشی فارسی  (اطلاع شناسی، فصلنامه کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی، علوم و فناوری اطلاعات) در سه سال اخیر

علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی (ضريب 3)

-- حری، عباس. مروری بر اطلاعات و اطلاع رسان. آخرین ویرایش

- دیانی، حسین و داورپناه، محمدرضا. مفاهیم و روش های خیره و بازیابی اطلاعات در نظام های رایانه ای کتابخانه های ایران. آخرین ویرایش

 

- Merida L. Johns. Information management  for health care professions. Latest edition

- Michael Thelwall. Introduction to webometrics:Quantitative web research for the social sciences. Latest edition

- Ronald Rousseau. Publication and citation analysis as a tool for information retrieval. Latest edition

- Margherita Pagani/Bocconi University. Encyclopedia of multimedia technology and networking. Latest edition

- Robert Kiley Medical Information on the internet: A guide for health professionals. Latest edition

- Miranda L. Pao Concepts of information retrieval. Latest edition

- Jean Aitchison, Alan Gilchrist and David Bawden. Thesaurus construction and use: A practical manual. Latest edition

- و سایر منابع مرجع درسی مشابه در دانشگاه های برخوردار از رشته

زبان عمومي (ضريب 2)

- Brenda Wegmann, Miki Prijic Knezevic, Marilyn Bernstein, Mosaic II: Reading, McGraw-Hill/Contemporary; last edition.

- و سایر منابع مرجع درسی در سطح کارشناسی ارشد

 

5-7) ظرفيت پذيرش در اين رشته 8 نفر است.تا 30% درصد از ظرفيت رشته به كاركنان وزارت بهداشت و تمامي مؤسسات وابسته با اولويت دانشگاه علوم پزشكي تهران به شرط کسب حد نصاب 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد اختصاص دارد.


8- شهریه:

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

نوع شهریه

مبلغ (ریال)

شهریه ثابت هر نیمسال

11000000

شهریه متغیر

واحد نظری

750000

واحد عملی

1000000

واحد کارآموزی، کارآموزی در عرصه و کارورزی

1500000

واحد پایان نامه

3700000

 

 

9- ثبت نام:

ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون اينترنتي و از طريق سایت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران (http://reg.tums.ac.ir) انجام مي شود.

 

1-9) مدارك مورد نياز ثبت نام:

 

لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سايت براي ثبت نام موارد زير را آماده نمايند. کلیه مدارک مورد نیاز بایستی به طور کامل و خوانا ارسال شود، در صورت ناقص یا ناخوانا بودن مسوولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب خواهد بود. لذا تاکید می گردد ارسال هرگونه اطلاعات یا مدارک غیرواقعی مانع شرکت در آزمون و مراحل بعدی و جلوگیری از ادامه تحصیل خواهد بود:

 

- فايل اسكن عكس پرسنلي داوطلب (یک قطعه عکس  3*4 بدون خدشه و هرگونه علامت یا مهر مربوط به سال جاری)

 

- فايل اسكن آخرين مدرك تحصيلي (اصل دانشنامه یا مدرک تحصیلی معتبر)

تبصره: در صورتیکه در دانشنامه یا مدرک تحصیلی معدل قید شده نیاز به ارائه گواهی معدل نمی باشد. در صورت نداشتن اصل دانشنامه و ارائه گواهی معدل می بایست در ان مشخصات کلی، رشته، تاریخ فراغت از تحصیل و معدل قید شده و مربوط به 2 سال اخیر باشد.

 

- فايل اسكن آخرين حكم استخدامي براي كاركنان وزارت بهداشت، دانشگاه هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته

 

- فایل اسکن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات صفحه آخر)

- فایل اسکن اصل کارت ملی (هر دو سمت آن)

- پرداخت الکترونیکی 250000 ریال بابت شرکت در فراخوان و انجام مصاحبه از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشکده که در پایان تکمیل اطلاعات ثبت نامی امکان آن وجود دارد.

حداکثر حجم فایل های اسکن شده نباید بیشتر از 500kb باشد.

 

2-9) نحوه ثبت نام:

- داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سایت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران (http://reg.tums.ac.ir) مراجعه نمايند.

- داوطلبان بايد فرم اينترنتي مشخصات خود را تكميل كرده و سپس در قسمت مربوطه فايلهاي اسكن عكس، مدرك تحصيلي و حكم استخدامي خود را الحاق نمايند.

- كد رهگيري خود را دريافت و يادداشت نمايند.

بعد از پایان مهلت ثبت نام در سایت اطلاع رسانی شده و لازم است داوطلبان با کد رهگیری برای مشاهده تایید یا عدم تایید ثبت نام به سايت ثبت نام الکترونیکی دانشکده مراجعه نمايند.

 

10- جدول زمان بندی:

 

ثبت نام از 30 بهمن ماه 1391 لغایت آخر وقت اداری 14  اردیبهشت ماه 1392 می باشد. زمان برگزاري آزمون كتبي در اول خرداد سال 1392 خواهد بود. زمان و مكان دقيق آزمون و توزیع کارت متعاقبا از طريق سايت دانشکده مجازی اعلام خواهد شد. مصاحبه شفاهي نيز در هفته آخر خرداد ماه بعد از اعلام نتايج آزمون كتبي از پذيرفته شدگان مرحله اول به عمل خواهد آمد.

 

شرح

تاریخ

ثبت نام در آزمون

91/11/30 لغایت 14/2/92

تاریخ آزمون

92/3/1

اعلام نتایج آزمون کتبی

92/3/20

مصاحبه شفاهی

هفته آخر خرداد ماه

زمان شروع تحصیل

نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

 

 
 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

 

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.