اعضای هیات علمی گروه

 

 مدیر گروه:

دکتر میترا قریب (Dr.Mitra Gharib)

   استادیار

 دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 305)

Email: gharibmi@tums.ac.ir

دکتر ریتا مجتهد زاده

  (Dr.Rita Mojtahedzadeh)

دانشیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 304)

Email:r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir

دکتر آیین محمدی

(Dr.Aeein Mohammadi)

استادیار

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 310)

Email: aeen_mohammadi@tums.ac.ir

دکتر میترا ذوالفقاری

(Dr.Mitra Zolfaghari)

دانشیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن:02142036001(داخلی 202)

Email: zolfaghm@tums.ac.ir

 

 

اعضای هیئت علمی مدعو

 

    - دکتر علیرضا آتشی (C.V)

    - دکتر فاطمه حاجی علی عسگری (C.V)

 

---------------------------

 

منشی گروه

سمیه زائری

شماره تماس: 42036001 داخلی 301

شماره تماس مستقیم: 88966486

فکس:02188969594

گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، طبقه سوم