تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی (کارشناسی ارشد)

رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی از مقولات بین رشته ای و مجموعه ای از روشها و دستورالعمل هایی است که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در فرآیندهای آموزش پزشکی بکار گرفته می شود. دانش آموختگان این رشته با فراگیری اصول آموزش و طراحی مدل ها و فرآیندهای آموزشی براساس تکنولوژیهای موجود، ضمن ارتباط با صاحبنظران در گروههای مختلف آموشی در علوم پزشکی، به منظور کاربرد تکنولوژی در فرآیند یادگیری، یاددهی، انتقال دانش و مشارکت در تبدیل دانش به فناوری توانمندیهای خود را در اختیار جامعه دانشگاهی و مردم قرار خواهند داد. این رشته با تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و مدیکال تکنولوژی (MT) متفاوت است. با در نظر گرفتن ماهيت خاص اهداف و مخاطبان این رشته و با تكيه بر توانمندهاي گروه "یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشكي" دانشکده مجازی، با همکاری گروه "آموزش پزشکی" دانشکده پزشکی بصورت توامان اقدام به پذیرش این رشته برای اولین بار نموده است.

دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد اين رشته قادر به ايفاي وظايف آموزشي (آموزش نحوه بکارگیری تکنولوژی های نوین) و وظايف پژوهشي (طراحی پروژه ها و تحقیقات مرتبط با فناوری های آموزشی)  و مشاوره‌اي براي طراحي و توليد رسانه ها و منابع آموزشی مي‌باشند.

 

ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

این رشته برای اولین بار در سال 95 مصوب گردیده و پذیرش دانشجو به صورت متمرکز از طریق کنکور سراسری می باشد.

دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر و مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی بالینی، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غیر درمانی) بیمارستانی مشغول بکار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این مرکز می بایست مورد تائید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.

ظرفيت پذيرش در اين رشته 8 نفر است

 

امور آموزشی:

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته "تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی" مطابق با سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه میشود.

 

اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در چند بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص مي شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

 

واحدهاي درسي ارائه شده توسط هر دو گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

 

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.

 

همچنین با رعایت آیین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور؛ این برنامه با دو نوع زمان بندی 3 ترم و 5 ترم برای دانشجویان ارائه شده و دانشجویان می‌توانند بر حسب نیازها و شرایط خود یکی از این دو روند را انتخاب نمایند.

 

برنامه استاد مشاور تحصیلی در راستاي رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشجویان و شناسایی استعدادهاي ویژه آنان و یا پیشگیري از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه هاي ارتقاي علمی و رفع مشکلات آموزشی، عاطفی، رفاهی و پژوهشی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تنظیم شده است. کلیه دانشجویان،تحت پوشش این برنامه قرار میگیرند.شیوه نامه استاد مشاور تحصیلی براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یادگیري الکترونیکی، به تصویب شوراي آموزشی دانشکده رسید.

 

 

 

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی (کارشناسی ارشد)