ریاست دانشکده

 

 

 

Dr. Seyyed Farshad Allameh

Academic Rank:  Associate Professor

Tel:  +98 2188959739

Email: allamehfarshad@gmail.com

 

 

 

o   رئیس دانشکده ( دکتر سید فرشاد علامه )

 

       o   منشی دفتر ریاست دانشکده، خانم زهرا شبیری (داخلی 402)

 

واحد روابط عمومی

 

 روابط عمومی دانشکده مجازی، خانم آذر شهبازی (داخلی 208) 

 

ارتباط با دفتر ریاست: 88959739