فعالیت ها

خدمات در اداره زیرساخت و فناوری اطلاعات در دو محور زیر ارائه می شود : 

 

فناوری اطلاعات: 

   زیر ساخت:

          کارشناسان : خانم مهندس برهانی ( داخلی 101 )

                            خانم مهندس اخشامی ( داخلی 103 )

 

نرم افزار و سامانه ها:

 

     -  جلسات آنلاین ( Adobe connect )

          کارشناس : خانم مهندس برهانی ( داخلی 101 )

 

     -  جلسات آنلاین ( Skyroom ) ، تله مدیسین:

          کارشناس : خانم مهندس خدمتکن ( داخلی 411)

 

     -   وب سایت:

          کارشناس: خانم مهندس عبادی ( داخلی 108 )

 

     -  سامانه Virtual Service

          کارشناس: خانم مهندس اخشامی ( داخلی 103 )