همکاران اداره زیرساخت

 

دکتر فاطمه حاجی علی عسگری

 

سرپرست اداره زیرساخت و فناوری اطلاعات
دانشکده مجازی

 

خانم مهندس شراره برهانی

کارشناس مسوول واحد فناوری اطلاعات

( زیر ساخت )

داخلی 101

 

 

 خانم مهندس سیده زهرا عبادی

کارشناس رایانه

( وب سایت )

داخلی 108

 

خانم مهندس فهیمه خدمتکن

کارشناس رایانه

(  تله مدیسین )

داخلی 411

 

خانم مهندس زهرا اخشامی

کارشناس رایانه

( زیرساخت و ویرچوال سرویس )

داخلی 103